Tiilikoot muuttuvat vuoden 2016 aikana

Julkisivutiilien kokoihin muutoksia vuoden 2016 aikana

Tiiliteollisuusliiton jäsenyritykset ovat tehneet tiilikokojen standardointimuutoksen, jonka myötä NRT-tiili poistuu julkisivutiilien valikoimasta ja 85 mm korkeat tiilikoot korvataan matalammilla 75 mm korkeilla tiilillä.

Miksi vakiintuneita tiilikokoja päätettiin muuttaa?

Tiilijulkisivun ulkonäköön kiinnitetään nykyisin entistä enemmän huomiota, mikä arkkitehtonisesta ja kaupunkikuvallisesta näkökulmasta on erinomainen asia. Muutos kysynnässä on vaikuttanut siihen, että tiilen erilaisten pintojen ja värien määrä on lisääntynyt entisestään. On myös hyvin tavallista, että muurauskohde edellyttää erityisiä, yksilöllisiä ratkaisuja tiilen valmistuksen suhteen. Näistä syistä johtuen julkisivutiilien myynti on kehittynyt varastossa olevien tiilituotteiden myynnistä yhä enemmän projektimyynnin suuntaan, mikä puolestaan asettaa tiilituotannolle ja toimituskyvylle haasteita, varsinkin kun valmistavien yritysten ja tuotantolaitosten määrä on vähentynyt.
 
Kun esimerkiksi Tanskassa on vain yksi tiilikoko ja kymmeniä eri tuotantolaitoksia, on meillä Suomessa vain neljä tuotantolaitosta, mutta seitsemän erilaista tiilikokoa. Vähentämällä kokovaihtoehtoja voidaan edelleen turvata laadukkaiden, kotimaisten tiilituotteiden saatavuus asiakkaiden toivomassa laajuudessa kohtuullisilla toimitusajoilla.
 
Päätös madaltaa MRT85- ja RT85-tiilikokoja perustuu myös tiilen kysynnässä pääasiassa esteettisistä syistä tapahtuneeseen muutokseen. Matalat tiilikoot ovat kasvattaneet suosiotaan ja osuuttaan tiilimyynnissä.
 
Tiilikokomuutokset lyhyesti:
 
Poistuvat NRT (270x130x75) ja RT85 (285x135x85) -> uusi koko RT75 (285x135x75 mm)

Poistuva MRT85 (285x85x85) -> uusi koko MRT75 (285x85x75 mm)

Mitä muutos vaikuttaa suunnitteluun?

Muutos yksinkertaistaa suunnittelua, kun kokoja on vähemmän. Uudessa koossa tiilen pituus (285 mm) ja korkeus (75 mm) ovat mittasuhteiltaan sopusoinnussa keskenään. Tiilivalikoimassa säilyy edelleen myös uutta kokoluokkaa matalampi 60 mm korkea tiili.

Mitä muutos vaikuttaa rakennuttajille ja rakennusliikkeille?

Kun kokovaihtoehtoja on vähemmän, tiiliä pystytään valmistamaan pidempinä sarjoja ja siten päästä parempaan kustannustehokkuuteen. Pidemmällä aikavälillä kokomuutos hillitsee painetta nostaa tiilituotteiden hintaa. Kun tuotanto tehostuu, myös tuotteiden toimitusajat pysyvät kohtuullisina.

Mitä muutos vaikuttaa muurausurakoitsijoille?

RT85-kokoinen tiili painaa lähes viisi kiloa, joten sen muuraaminen on muurareille fyysisesti raskasta. Työergonomian ja jaksamisen kannalta uusi RT75 tiili on kevyempi ja miellyttävämpi muurata. Uuden tiilikoon neliömenekki 39 kpl/m2 asettuu NRT-tiilen ja RT85-tiilen väliin, eikä vaikuta siten merkittävästi muurausnopeuteen.

NRT-kokoisen julkisivutiilen tuotanto päättyi huhtikuussa. Onko tiilikokoa enää saatavissa?

Tiilikokoa valmistetaan tilauksesta kohteisiin, joiden olemassa olevissa suunnitelmissa julkisivu on mitoitettu NRT-tiilelle. Ainoana poikkeuksena punaista NRT-tiiltä valmistetaan varastoon hormien muurausta varten. Uusissa suunnitteille tulevissa julkisivukohteissa ei tule enää jatkossa käyttää NRT-tiilikokoa. Myös sellaisiin peruskorjauskohteisiin, joissa muiden tiilikokojen käyttö ei ole mahdollista, voidaan NRT-kokoista tiiltä valmistaa erikoistilauksena projektikohtaisesti.

MRT85- ja RT85-tiilikoot jäävät pois vuoden 2016 lopussa. Onko niitä enää sen jälkeen saatavissa?

Koska MRT75- ja RT75-tiilikokoja on saatavissa?

Uusia tiilikokoja valmistetaan projektikohtaisesti jo nyt. Varastotuotteina uutta tiilikokoa on rajoitetusti saatavissa vuoden 2017 alusta alkaen. Vuoden 2018 alkuun mennessä uudet tiilikoot ovat suurimmalta osaltaan korvanneet vanhat tiilikoot myös tehtaiden varastossa.

Julkisivun mitoitus uudella tiilikoolla

Ohessa esimerkki tiilen CAD-julkisivumitoituksesta kolmen metrin korkeuteen.